MORE THAN A HOSPITAL

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เป็นมากกว่าโรงพยาบาล

โรงพยาบาลแห่งการมีส่วนร่วมและเยียวยาสุขภาพ

สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเครษฐกิจพอเพียง
และตอบสนองนโยบายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนให้มีคุณภาพ
ตามบริบทพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา

นายแพทย์กิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

การให้บริการตรวจรักษา

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08:00น. - 16:00น.

บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

บริการคลินิกประจำวัน
สามารถตรวจสอบวันให้บริการได้ตามตารางให้บริการคลินิก

ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
สายด่วนฉุกเฉิน 081-980-4841

บริการคลินิกทันตกรรม

บริการคลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08:00น. - 16:00น.

บริการแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด

บริการแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัดในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08:00น. - 16:00น.

บริการคลินิกฟ้าวันใหม่

บริการคลินิกฟ้าวันใหม่
บริการทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08:00น. - 16:00น.

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข