MORE THAN A HOSPITAL

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เป็นมากกว่าโรงพยาบาล

โรงพยาบาลแห่งการมีส่วนร่วมและเยียวยาสุขภาพ

สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ ปรัญชาเครษฐกิจพอเพียง
และตอบสนองนโยบายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนให้มีคุณภาพ
ตามบริบทพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา

นายแพทย์กิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

การให้บริการตรวจรักษา

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08:00น. - 16:00น.

บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

บริการคลินิกประจำวัน
สามารถตรวจสอบวันให้บริการได้ตามตารางให้บริการคลินิก

ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
สายด่วนฉุกเฉิน 081-980-4841

บริการคลินิกทันตกรรม

บริการคลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08:00น. - 16:00น.

บริการแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด

บริการแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัดในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08:00น. - 16:00น.

บริการคลินิกฟ้าวันใหม่

บริการคลินิกฟ้าวันใหม่
บริการทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08:00น. - 16:00น.

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

เผยแพร่(ร่าง)ประกาศและเอกสาร ,ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประกาศใหม่
27 พ.ค. 2567
งานพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2567 ประกาศใหม่
15 พ.ค. 2567
งานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ เครื่อง
23 เม.ย. 2567
งานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2567
งานพัสดุ
ประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
27 มี.ค. 2567
งานพัสดุ

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๔ อัตรา
3 เม.ย. 2567
งานทรัพยากรบุคคล
ประกาศโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
8 ธ.ค. 2566
งานทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
30 พ.ย. 2566
งานทรัพยากรบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
22 พ.ย. 2566
งานทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
28 มี.ค. 2566
งานทรัพยากรบุคคล

ข่าวสารกิจกรรม