ขอเชิญชวนผู้มีความเสี่ยงเข้ารับการเอกซเรย์ปอดเพื่อตรวจคัดกรองโรควัณโรคปอด


โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป และมีโรคร่วม (COPD DM สูบบุหรี่) ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยไตเรื้อรัง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ที่อาศัยอยู่กับผู้ป่วยวัณโรค และผู้ที่เคยป่วยเป็นวัณโรค สามารถเข้าร่วมการตรวจคัดกรองวัณโรคปอด ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ในวัน และเวลาราชการ โดยการเอกซเรย์ปอดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 19 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม หมายเลขโทรศัพท์ 081-7646630

9 ก.พ. 2567