ประชาสัมพันธ์ ประชาชนไทยทุกเพศ ที่มีอายุ 32 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี


ประชาสัมพันธ์ ประชาชนไทยทุกเพศ ที่มีอายุ 32 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี สามารถติดต่อเข้ารับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หรือโทร 081-7646630 ***กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยในวันรับบริการ

24 ม.ค. 2567