ทีม MCATT กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ ได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านหนองแดง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ บ้านมีความเสียหายทั้งหมด 2 หลังคาเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้


ทีม MCATT กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ ได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านหนองแดง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ บ้านมีความเสียหายทั้งหมด 2 หลังคาเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้

30 ม.ค. 2567