" โรงพยาบาลรมณียสถานคุณภาพเป็นเลิศตามศาสตร์พระราชา "