นโยบายในการพัฒนา

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมการมีจิตอาสามุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างเสริมความสามัคคีโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เน้นการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ยึดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) โดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม MOPH บนหลักของความยั่งยืน และหลักการ 5 ข้อ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาช่วยเหลือ ชาวประชาอย่างไร้พรมแดน สร้างการยอมรับ ความเชื่อถือ ทั้งผู้ให้ และผู้รับความสุข

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

 1. ยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาโรงพยาบาล
 2. ยุทธศาสตร์กรสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบริการ
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการดูแลรักษาแบบองค์รวม
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างระบบบริหารจักการที่ดี
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

 1. โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาอย่างแท้จริง
 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 3. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ HA และผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 4. โรงพยาบาลได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักาการของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ค่านิยม (Values)

 1. การยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
 2. การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข
 3. พัฒนาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการ 5 ข้อ ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา