ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ณ รพ.สต.บ้านแม่ตะละ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่


วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – 15.00 น. เจ้าหน้าที่พยาบาลและทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5 จากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกหน่วยให้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ณ รพ.สต.บ้านแม่ตะละ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ป่วยมารับบริการตรวจรักษา จำนวนทั้งหมด 58 ราย พร้อมทั้งให้ความความรู้คำแนะนำในการรับประทานยา และการปฏิบัติดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง

23 พ.ย. 2566